Algemene voorwaarden lidmaatschap Vierstroom Ledenservice - Vierstroom

Vierstroom

Leden

Algemene voorwaarden lidmaatschap Vierstroom Ledenservice

Artikel 1 Lidmaatschap

 • Het lidmaatschap geldt voor alle diensten en voordelen van Vierstroom Ledenservice.
 • Vierstroom Ledenservice is onderdeel van Stichting Contribuanten Vierstroom (SCV). Wij verzoeken u dan ook de woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuantschap’.
 • De samenstelling van het pakket diensten (aan huis) wordt bepaald door Vierstroom Ledenservice en kan op ieder moment door ons worden gewijzigd. Het lid wordt daarover geïnformeerd via de communicatiemiddelen van Vierstroom Ledenservice.
 • Vierstroom levert huishoudelijke hulp en zorg aan huis in de regio die loopt van Woerden via Gouda tot Zoetermeer en van Capelle aan den IJssel tot Schoonhoven. Voor huishoudelijke hulp kunt u bij Vierstroom bovendien terecht in de steden Den Haag en Rotterdam. De diensten van Vierstroom Ledenservice kunt u in het werkgebied van Vierstroom afnemen. Een groot aantal diensten, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering en maaltijdservice, kunt u ook afnemen indien u niet woonachtend bent in het Vierstroom werkgebied.
 • Het lidmaatschap van Vierstroom is voor iedereen toegankelijk.

Artikel 2 Leefeenheid

 • Het lidmaatschap van Vierstroom Ledenservice is van toepassing op alle personen die behoren tot het huishouden dat zich als lid schriftelijk of digitaal heeft aangemeld en de verschuldigde contributie heeft voldaan. Onder het huishouden wordt verstaan:
 • Alleenstaanden
 • Personen die een gemeenschappelijk huishouden voeren en tussen wie een verwantschap in de eerste graad bestaat (zoals ouder en kind)
 • Gehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren
 • Ongehuwde personen die een duurzaam gezamenlijk huishouden voeren, gezamenlijk voorzien in de huisvesting en allebei een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding, of op andere wijze in de verzorging van elkaar voorzien
 • Het lidmaatschap geldt voor alle leeftijden.

Artikel 3 Contributie

 • Het lidmaatschap van Vierstroom Ledenservice wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld en zal in het najaarsnummer van het Vierstroom Magazine worden gecommuniceerd.
 • Vierstroom Ledenservice behoudt zich het recht voor om de contributie jaarlijks te verhogen.
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven. Voor de acceptgiro en administratieve afhandeling wordt € 1,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling via automatische incasso betaalt het lid alleen de contributie.
 • Indien een lid niet tijdig de verschuldigde contributie volledig heeft betaald, vervallen de rechten op dienstverlening en ledenvoordeel van Vierstroom Ledenservice totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • Bij overlijden wordt geen restitutieregeling toegepast.


Artikel 4 Ledenpas

Elk lid van Vierstroom Ledenservice ontvangt aan het begin van het kalenderjaar de ledenpas samen met de acceptgiro voor de contributie. Leden die aangegeven hebben om te betalen via automatische incasso ontvangen hun ledenpas in een brief waarin wordt vermeld wanneer de automatische incasso plaatsvindt.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt steeds na een jaar automatisch verlengd tenzij het lid zelf het lidmaatschap   (heeft) beëindig(d)t. Dit kan door middel van een schriftelijk bericht per post naar Vierstroom Ledenservice Postbus 571, 2800 AN Gouda of email naar ledenservice@vierstroom.nl met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Gedurende het eerste lidmaatschapsjaar kan het lidmaatschap niet tussentijds worden beëindigd. Het lid krijgt van Vierstroom een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van het lidmaatschap. Het lid zorgt ervoor dat de ledenpas binnen twee weken per post geretourneerd wordt aan Vierstroom Ledenservice.

Artikel 6 Wijziging adresgegevens

Wijzigingen van uw adresgegevens kunnen schriftelijk (voor adres zie artikel 5) en telefonisch via tel 088 – 0900 400 doorgegeven worden aan Vierstroom Ledenservice. Ook kunt u een e-mail sturen naar ledenservice@vierstroom.nl

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Vierstroom treedt op als doorgeefluik tussen een lid en een verlener van één van de diensten (aan huis) waarmee een samenwerking is aangegaan. Het lid is zelf ten alle tijden opdrachtgever. De verleners van de diensten (aan huis) hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Vierstroom is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden door de dienstverleners aan huis en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een lid lijdt door werkzaamheden die verricht zijn door deze dienstverleners aan huis waarmee door Vierstroom Ledenservice een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 8 Klachten

Elk lid kan een klacht indienen bij Vierstroom Ledenservice volgens de geldende klachtenprocedure. Op verzoek kan het klachtenreglement worden verstrekt.

Artikel 9 Privacy

Ter bescherming van de persoonlijke gegevens handelt Vierstroom Ledenservice overeenkomstig de privacywetgeving. In het kader van de dienstverlening, welke wordt uitgevoerd door externe dienstverleners, kan Vierstroom Ledenservice, indien een lid om één van de dienst (aan huis) verzoekt, diens persoonsgegevens aan de betreffende externe dienstverlener verstrekken na toestemming van het lid, zie ook Voorwaarden diensten (aan huis). Het lid ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging. Klik hier voor het privacyreglement.

Artikel 10 Slotbepaling

 • In alle gevallen waar in dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van Vierstroom Ledenservice.
 • Vierstroom Ledenservice heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
 • Op de lidmaatschapsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing