Leden

Bij Vierstroom Ledenservice hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze leden zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u lid van ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie. Ook als u onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Stichting Contribuanten Vierstroom (Vierstroom Ledenservice) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

Vierstroom Ledenservice 
Postbus 571 
2800 AN Gouda 
Telefoonnummer: 088 – 0900 400 
E-mailadres: ledenservice@vierstroom.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Vierstroom Ledenservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummers 
 • E-mailadres 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Vierstroom Ledenservice kan gegevens over uw gezondheid verwerken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan na een telefoongesprek met een lid over zorg-/hulpvragen en/of mantelzorgondersteuning. Er wordt dan een gespreksverslag gemaakt van dit gesprek. 

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Vierstroom Ledenservice verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

 • Wij voeren een overeenkomst met u uit, bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst lidmaatschap. 
 • Wij hebben daarvoor uw toestemming, bijvoorbeeld uw schriftelijke toestemming om bepaalde gegevens te delen met andere partijen. 
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing. 

Vierstroom Ledenservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Zodat wij de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen. 
 • Zodat wij u advies op maat kunnen geven. 
 • Zodat wij bemiddelingen voor u kunnen uitvoeren. 
 • Zodat wij betalingen kunnen verwerken in onze administratie. 
 • Zodat wij nieuwsbrieven, magazines, brieven en/of folders kunnen versturen. 
 • Zodat wij u kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Zodat wij u kunnen informeren over nieuwe en veranderde diensten en producten. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren 

Vierstroom Ledenservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld, als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan. 

Delen van persoonsgegevens met andere partijen 

Vierstroom Ledenservice deelt uw persoonsgegevens of een deel daarvan met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. Vierstroom Ledenservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Daarnaast verstrekt of verwerkt Vierstroom Ledenservice uw persoonsgegevens, waaronder eventueel gezondheidsgegevens, alleen aan andere partijen wanneer dit in lijn is met het doel waarvoor Vierstroom Ledenservice deze gegevens heeft verkregen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op de website van Vierstroom verwijzen we naar het speciale privacy regelement cookies.  

 

Vierstroom Ledenservice gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft Vierstroom Ledenservice een aparte cookie statement op www.vierstroom.nl 

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vierstroom Ledenservice. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenservice@vierstroom.nl o.v.v. het onderwerp “privacy”. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen 4 weken. 

We kunnen niet altijd aan een verzoek voldoen. Dat is het geval bij ongegronde of buitensporige verzoeken. U krijgt dan binnen 4 weken bericht over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we 2 maanden extra de tijd nemen voor onze reactie. 

Toestemming intrekken 

Als we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kan dat invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. Daarover informeren we u dan.

Klacht 

Alle klachten handelen we volgens onze klachtenprocedure af. Zie hiervoor de klachtenregeling Vierstroom Ledenservice op www.vierstroom.nl.


Mochten we er dan niet uitkomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via klachten.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Functionaris Gegevensbescherming 

Vierstroom Ledenservice heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt contact opnemen via fg@fundis.nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Vierstroom Ledenservice vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Wij nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 
 
Alleen medewerkers van Vierstroom Ledenservice en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben. 
 
Als u hierover vragen heeft of u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar ledenservice@vierstroom.nl o.v.v. privacy. 
 
Op de website van Vierstroom Ledenservice staan hyperlinks naar andere websites. Hoewel wij deze websites met zorg hebben gekozen, zijn wij er niet verantwoordelijk voor hoe die websites met uw gegevens omgaan. 

Aanpassen privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website.