Leden

Bij Vierstroom Ledenservice hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze leden zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u lid van ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie. Ook als u onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens.

Privacy

 

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als lid gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?


Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens dan ook om de afspraken die we met u gemaakt te hebben te kunnen uitvoeren. We zullen niet méér gegevens verwerken dan nodig om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We geven uw gegevens niet aan derden door tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken wij ook uw bankgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen


U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Hiermee voorkomen we dat het verzoek van een derde afkomstig is. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. Uw verzoek zullen we uiterlijk na 4 weken uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard kunnen we het verwerken van uw gegevens niet stopzetten als we deze bijvoorbeeld nodig hebben om onze werkzaamheden die we in uw belang verrichten dan niet meer kunnen voortzetten. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

 

Beveiliging en bescherming van gegevens


Stichting Contribuanten Vierstroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie van Stichting Contribuanten Vierstroom. De organisatie heeft  zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Contactgegevens


Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Mocht dit voor u niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor uw klacht of vragen neemt u contact op met de ledenadministratie van Vierstroom Ledenservice: telefoonnummer: 088 – 0900 400 of stuurt u een email naar ledenservice@vierstroom.nl.