Privacyverklaring verwerking gegevens van sollicitanten

Bij Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Hulp Thuis, Vierstroom Verpleeg Thuis en Vierstroom Ledenservice hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale) sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen één van bovengenoemde bedrijven.

Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie binnen de organisatie.

De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met jou als sollicitant, je referenten en/of opleidingsinstituten. Indien je werkt bij een Fundis-bedrijf en solliciteert bij Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Verpleeg Thuis, Vierstroom Hulp Thuis of Vierstroom Ledenservice, dan kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare persoonsgegevens bij de huidige werkgever. Hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.
Indien je beter geschikt lijkt voor een functie bij een ander Fundis-bedrijf dan het bedrijf waar je solliciteert, dan zullen de gegevens na het vragen van jouw toestemming worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

We verwerken alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd.

Indien dit voor de functie nodig is, kan je gevraagd worden deel te nemen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Ook hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via privacy@vierstroomzorgthuis.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. We zullen dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

De gegevens van sollicitanten worden tijdens de werving- en selectieprocedure bewaard en uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kan op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 088-0900499 of privacy@vierstroomzorgthuis.nl.

Er zijn zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We zullen samen met jou aan de slag gaan om dit op te lossen. Alle Fundis-bedrijven hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via info@fundis.nl.