Privacyverklaring verwerking gegevens van cliënten met huishoudelijke ondersteuning

Bij Vierstroom Hulp Thuis hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u cliënt bij ons bent (of als uw familielid cliënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw familielid). Ook als u contactpersoon bent van een cliënt verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw andere zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wij hanteren hiervoor de wettelijke termijnen. Wanneer u ondersteuning van ons ontvangt gaan we uw gegevens invoeren in ons systeem. 

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om zo goed mogelijk huishoudelijke ondersteuning te kunnen verlenen, in lijn met de afspraken die we met u gemaakt hebben, dat is ook iets waar wij voor staan. Uw gegevens, zoals door de gemeente aan ons verstrekt, hebben we daarvoor nodig. 

We hebben van u persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken we ook uw bankgegevens. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of verplicht vanuit wetgeving.

Delen met anderen

Vierstroom Hulp Thuis deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn we verplicht om bepaalde gegevens aan de gemeente te verstrekken. Of er kan een gerechtvaardigd belang zijn waarom we gegevens delen met andere Fundis en/of Vierstroombedrijven. 

Alle medewerkers van Vierstroom Hulp Thuis hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming. In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een besluit door ons wordt genomen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens; maar wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor contactpersonen en vertegenwoordigers

Ook als u geen cliënt van Vierstroom Hulp Thuis bent, kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze cliënt of doordat u zelf contact opneemt met ons.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U kunt uw gegevens die in onze administratie zijn vastgelegd, inzien. Het kan voorkomen dat we naast deze gegevens ook andere gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij u facturen sturen. U heeft het recht om Vierstroom Hulp Thuis te vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat met andere woorden om het wijzigen van feitelijke gegevens. U mag altijd gegevens toevoegen in ons systeem, zodat wij hier rekening mee kunnen houden bijvoorbeeld bij het inzetten van een geschikte medewerker. Ook mag u vragen om het vernietigen van uw klantenkaart. U mag dit vragen voor alle gegevens of voor een gedeelte daarvan.
Als u uw gegevens wilt wijzigen of uw gegevens wilt verwijderen kunt u dit aangeven via het algemene telefoonnummer 088 – 400 3200 of via info@vierstroomhulpthuis.nl.

Vierstroom Hulp Thuis zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren. 

Uw bezoekers

Dat we uw gegevens niet zomaar met anderen delen, kan gevolgen hebben voor mensen die naar u informeren. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen aan wie informatie over u verstrekt mag worden. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Vierstroom Hulp Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon. We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u contact op via info@vierstroomhulpthuis.nl. 

Alle Fundis-bedrijven, waar Vierstroom Hulp Thuis een onderdeel van is, hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via de sleutelfunctionaris of per mail: fg@fundis.nl.