Vierstroom

Over ons

Privacyverklaring

In onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring leden

Privacyverklaring sollicitanten

Privacyverklaring cliënten

 

Privacyverklaring verwerking gegevens van leden

Bij Stichting Contribuanten Vierstroom, ook wel Vierstroom Ledenservice genoemd, hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze leden zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u lid van ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Ook als u onze website bezoekt, verwerken we uw persoonsgegevens.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als lid gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens dan ook om de afspraken die we met u gemaakt te hebben te kunnen uitvoeren. We zullen niet méér gegevens verwerken dan nodig om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We geven uw gegevens niet aan derden door tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. We zien het als onze taak om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, dit is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken wij ook uw bankgegevens.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Hiermee voorkomen we dat het verzoek van een derde afkomstig is. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. Uw verzoek zullen we uiterlijk na 4 weken uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uiteraard kunnen we het verwerken van uw gegevens niet stopzetten als we deze bijvoorbeeld nodig hebben om onze werkzaamheden die we in uw belang verrichten dan niet meer kunnen voortzetten. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Stichting Contribuanten Vierstroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ledenadministratie van Stichting Contribuanten Vierstroom. De organisatie heeft  zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website vierstroom.nl bezoekt, verwerken we een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u uw gegevens achterlaat bij het invullen van een webformulier. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan nodig is. We geven uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming.

Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Mocht dit voor u niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor uw klacht of vragen neemt u contact op met de ledenadministratie van Stichting Contribuanten Vierstroom, telefoonnummer: 088 – 0900 400 of stuurt u een email naar ledenservice@vierstroom.nl.

 

Privacyverklaring verwerking gegevens van sollicitanten

Bij Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Hulp Thuis, Vierstroom Verpleeg Thuis en Stichting Contribuanten Vierstroom (hierna benoemd als Vierstroom) hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen. Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra je bij ons solliciteert, gaan we jouw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen.

Wat en waarom?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden slechts verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een positie binnen Vierstroom.

Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor  het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en de introductie  binnen de organisatie.

De persoonsgegevens worden in eerste instantie verzameld door het (digitaal) solliciteren. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten. Indien je werkt bij een Fundis-bedrijf en solliciteert bij Vierstroom, kan gebruik worden gemaakt van de al beschikbare persoonsgegevens bij de huidige werkgever. Hier zal eerst toestemming voor worden gevraagd.

Indien je beter geschikt lijkt voor een functie bij een ander Fundis-bedrijf dan Vierstroom, zullen de gegevens na het vragen van jouw toestemming kunnen worden doorgegeven aan het betreffende bedrijf.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Vierstroom verwerkt alleen die persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere persoonsgegevens en een eventueel toegevoegde foto. Verder zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis nodig voor het maken van een beoordeling van de geschiktheid. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd.

Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische keuring, dan wel aan een assessment. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de keuring of het assessment. Ook hiervoor zal eerst toestemming worden gevraagd.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen via info@vierstroomzorgthuis.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend.

Vierstroom zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Het bewaren van gegevens

Vierstroom bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. De gegevens van de sollicitant worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kan op verzoek toestemming geven om de gegevens langer te bewaren met het oog op mogelijke toekomstige vacatures. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard. Deze toestemming kan je op ieder moment intrekken.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Vierstroom neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Vierstroom Zorg Thuis op 088-0900499 of info@vierstroomzorgthuis.nl. Vierstroom heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op jouw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid

Contactgegevens

Mocht je van mening zijn dat we niet juist omgaan met jouw persoonsgegevens dan horen we dat graag. We zullen samen met jou aan de slag gaan om dit op te lossen. Alle Fundis-bedrijven hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via info@fundis.nl.

Mocht jouw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacyverklaring verwerking gegevens van cliënten

Bij Vierstroom Zorg Thuis, Vierstroom Hulp Thuis en Vierstroom Verpleeg Thuis (hierna benoemd als Vierstroom) hechten we als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen, dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u cliënt bij ons bent (of als uw familielid cliënt bij ons is), verwerken we de persoonsgegevens van u (of uw familielid). Ook als u contactpersoon bent van een cliënt verwerken we uw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Zodra u met ons in contact komt en wordt ingeschreven als (potentiële) cliënt gaan we uw persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan uw andere zorgverleners en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer u zorg van ons ontvangt gaan we uw gegevens verwerken in uw digitale dossier.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om zo goed mogelijk de zorg te kunnen verlenen die we met u hebben afgesproken, dat is ook iets waar wij voor staan. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u de beste behandeling en verzorging te geven. Uw gezondheidsgegevens, zoals wat u aan de behandelaar en/ of verpleegkundige vertelt, uitslagen van onderzoeken en het behandelplan, hebben we daarvoor nodig.

Behalve uw gezondheidsgegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit hebben we nodig om u te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat we u niet verwarren met een andere cliënt. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken we ook uw bankgegevens. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of verplicht vanuit wetgeving.

Delen met anderen

Vierstroom deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo is Vierstroom verplicht om bepaalde gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken. Ook met zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn wisselen we relevante gegevens uit.

Alle zorgverleners en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet met anderen delen. Vinden we het toch van belang om uw gegevens met anderen te delen, dan mag u dat bepalen en vragen we daarvoor uw toestemming.  In spoedgevallen of noodsituaties kan het voorkomen dat er een besluit door ons wordt genomen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vierstroom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor contactpersonen en vertegenwoordigers 

Als u geen cliënt bent van Vierstroom kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit gebeurt alleen om contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is. Dit is het geval als u contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger wordt van onze cliënt of doordat u zelf contact opneemt met ons.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan we nodig hebben om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Uw bezoekers

Dat we uw gegevens niet zomaar met anderen delen, kan gevolgen hebben voor mensen die naar u informeren. Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen aan wie informatie over u verstrekt mag worden. Als er voor u wordt gebeld naar het centrale telefoonnummer, zullen wij daarom geen informatie over u verstrekken, maar de beller aangeven dat met uzelf of uw contactpersoon contact kan worden opgenomen.

Mocht u met spoed zorg van ons ontvangen, dan is het aan onze medewerker om te bepalen of er informatie gegeven kan worden over u aan iemand die naar u informeert. Zij zullen er uiteraard rekening mee houden of u aanspreekbaar bent en nagaan of deze persoon inderdaad een familielid of naaste van u is.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Via Caren Zorgt kunt u uw zorgdossier en uw gegevens die onze administratie zijn vastgelegd, inzien. Het kan voorkomen dat we naast deze gegevens ook andere gegevens van u verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij u facturen sturen. U heeft het recht om Vierstroom te vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden.

U mag uw gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat met andere woorden om het wijzigen van feitelijke gegevens. Een diagnose mag u bijvoorbeeld niet wijzigen. Wel mag u altijd uw eigen zienswijze toevoegen aan het dossier, net als de uitkomst van een second opinion. Als u uw gegevens wilt wijzigen kunt u dit aangeven bij één van uw verzorgenden.

U mag vragen om het vernietigen van uw dossiers. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen, bij de voor u gebruikelijke contactpersoon.

Vierstroom zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, uitvoeren.

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven.

Beveiliging en bescherming van gegevens

Vierstroom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met uw contactpersoon. Vierstroom heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

Cookies

Als u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op uw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Contactgegevens

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We zullen samen met u aan de slag gaan om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u contact op met Rene van de Wetering, via info@vierstroomzorgthuis.nl

Alle Fundis-bedrijven hebben gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via de sleutelfunctionaris of per mail: info@fundis.nl

Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven.